Trang chủ / Tình huống thảo luận / Phí vận hành nhà chung cư được sử dụng như thế nào?

Phí vận hành nhà chung cư được sử dụng như thế nào?

Phí vận hành nhà chung cư được sử dụng như thế nào?  Những công việc đó được qui định như thế nào?

Căn cứ theo quy định khoản 1 Điều 31 Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì:

“1. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng hàng tháng hoặc theo định kỳ (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư mà chưa sử dụng) để đơn vị quản lý vận hành thực hiện các công việc quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Quy chế này”. 

Đối chiếu với quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì:

“1. Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các công việc sau đây:
a) Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư;
b) Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình thường;
c) Các công việc khác có liên quan”.

Theo đó, thì phí quản lý vận hành  được sử dụng để điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên các hệ thống và các thiết bị sử dụng chung của chung cư như: hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện…và dùng để chi trả các dịch vụ chung cho toàn bộ chung cư như chi phí dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…

Phí vận hành chưng cư là phí được dùng để chi trả các khoản chi phí dịch vụ phục vụ hoạt động của chung cư. Do đó, phí vận hành chung cư sẽ được hạch toán vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành chung cư.

Thứ hai, đối với trường hợp Ban quản lý chung cư sử dụng phí bảo trì chi cho các khoản vận hành và không công khai thì có vi phạm quy định của pháp luật không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì:
“Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Phí quản lý vận hành chung cư và phí bảo trì chung cư là hai loại phí khác nhau. Do đó, việc dùng phí quản lý vận hành chung cư phải sử dụng đúng vào công việc về vận hành chưng cư theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khi sử dụng chi phí bảo trì thì Ban quản lý cũng cần phải công khai việc sử dụng các loại phí này trước HNNCC. Việc Ban quản lý Tòa nhà chi phí bảo trì vào hoạt động vận hành, và không công khai các khoản chi phí là vi phạm vi định của pháp luật.